ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: AFSPRAKEN/INSCHRIJVING


 1. Uw inschrijving voor een consult, programma/traject, event, workshop, retreat, of op sociale media, betekent dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt. Deze voorwaarden kan U ook terugvinden op de website van Kristel Van Belle en Soul Business: www.soul-business.be
 2. Elke inschrijving/bestelling via de website, per email of enig andere (geschreven) communicatievorm, via alle sociale media, of via sms, whatsapp, telefoon van Kristel Van Belle of Soul Business, geldt effectief als inschrijving/ bestelling en brengt altijd, indien niet gratis aangeboden, de verplichting tot betaling met zich mee.


ARTIKEL 2: BETALINGEN


 1. Een consult dient onmiddellijk en op het ogenblik van de effectieve afspraak betaald te worden.
 2. De facturen mbt programma/traject, event, workshop, retreat,… dienen betaald te worden binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze datum brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10%, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag ( met een minimum van 75 EUR) als schadevergoeding. Of zoals vermeld op de factuur of betalingsvoorwaarden indien deze afwijken van boven vermelde.
 3. Indien het de klant is toegestaan om in termijnen te betalen, dient de factuur volledig te zijn voldaan vóór aanvang van de consult, programma/traject, event, workshop, retreat. Bij het niet nakomen van deze betalingstermijnen, wordt het volledig bedrag onmiddellijk opeisbaar.
 4. De factuur worden enkel per mail verstuurd. Op aanvraag kan een papieren kopie met de post toegestuurd worden.
 5. Bij bestelling van producten worden deze verstuurd na betaling van de desbetreffende factuur.


ARTIKEL 3: STOPZETTING SAMENWERKING/ANNULERING DOOR DE KLANT


 1. Bij het vroegtijdig stopzetten of annulering, door de klant, van een consult, programma/traject, event, workshop, retreat, blijft altijd het volledige bedrag verschuldigd. Dit is ook van toepassing wanneer er toegestaan is om in termijnen te betalen. En is van toepassing op “alle” consults, programma’s/trajecten, events, workshops, retreats die (mede) door Kristel Van Belle of Soul Business georganiseerd worden.
 2. Bij annulering is het mogelijk, zonder extra kost, een andere persoon de plaats van de klant te laten innemen.
 3. Wanneer de klant een persoonlijke consult minder dan 24 uur voor de aanvang ervan annuleert, dan wordt deze sessie volledig gefactureerd en dient deze te worden betaald.
 4. Bij een event of workshop heeft de klant de mogelijkheid om 15 kalenderdagen voor aanvang te annuleren. Bij minder dan 15 kalenderdagen, wordt er een factuur gemaakt voor 50% van het verschuldigde bedrag. Bij minder dan 48 uur wordt 75% van het verschuldigde bedrag gefactureerd. Bij minder dan 24 uur wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd. Ook hier is het mogelijk, zonder extra kost, een andere persoon de plaats van de klant te laten innemen.


ARTIKEL 4: STOPZETTING SAMENWERKING/ANNULERING DOOR KRISTEL VAN BELLE/SOUL BUSINESS


 1. Bij annulering van een consult wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht, al dan niet binnen een programma/traject, door Kristel Van Belle en/of Soul Business, wordt het inschrijvingsgeld van de desbetreffende consult integraal terugbetaald of wordt in samenspraak de consult verplaatst naar een latere datum.
 2. Annulering van een event, workshop of retreat kan gebeuren wegens onvoldoende deelnemers of wegens ziekte, familiale omstandigheden, of overmacht. Het inschrijvingsgeld wordt dan integraal terugbetaald aan de klant.


ARTIKEL 5 : INTELLECTUEEL EIGENDOM


 1. De informatie en materialen van iedere consult, programma/traject, event, workshop, retreat, website, sociale media en onlineprogramma’s zijn intellectueel eigendom van Kristel Van Belle – Soul Business. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming werd gegeven. Het is verboden de informatie en materialen te gebruiken voor commercieel doeleinden.


ARTIKEL 6: MEDISCH EN/OF THERAPEUTISCHE BEGELEIDING EN MEDICATIE


 1. De consults, noch de programma’s/trajecten, events, workshops en retreats zijn medische behandeling en er worden geen medische diagnoses gesteld. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of medisch deskundige vervangen.
 2. Geen claims, beloftes of garanties worden gegeven voor wat betreft jouw specifieke gezondheidsklacht. De klant is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheidssituatie.
 3. Wanneer de klant onder medische begeleiding staat alsook het verplicht nemen van bepaalde medicatie, legt de klant de uitdrukkelijke toestemming van de huisarts voor bij een consult.
 4. Klanten met een aandoening zoals o.a. depressie of verslaving aan drugs, medicatie of alcohol worden doorverwezen naar een therapeut/psycholoog/psychiater.
 5. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep worden gedaan op een mogelijke aansprakelijkheid.
 6. Kristel Van Belle – Soul Business hebben altijd het recht om een klant de toegang te weigeren tot een consult, programma/traject, event, workshop en/of retreat.


ARTIKEL 7: COACHING & WELZIJN


 1. De consults, programma’s/trajecten, events, workshops en retreats worden gegeven door Kristel Van Belle – Soul Business en zijn geen vervanging voor eventuele professionele, therapeutische of medische behandelingen.
 2. Alle consults, programma’s/trajecten, events, workshops en retreats zijn bedoeld om de persoonlijke groei en welzijn van de klant te bevorderen en niet om therapie van welke aard dan ook te vervangen.
 3. Kristel Van Belle is apotheker, PhD en gecertificeerd reconnective healer en reconnection practitioner®, en ondernermer. De klant wordt enkel door Kristel Van Belle persoonlijk begeleid.


ARTIKEL 8: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID


 1. Kristel Van Belle – Soul Business is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.


ARTIKEL 9: KLACHTEN EN BETWISTING


 1. Klachten over de dienstverlening van ‘Soul Business’ dienen onmiddellijk persoonlijk gemeld te worden aan Kristel Van Belle en dit tijdens of vlak na een consult, programma/traject, event, workshop of retreat: Kristel Van Belle, Keienberglaan 6A b0101, 1850 Grimbergen. Gsm: +32 (0) 476 69 73, Email: kristel@soul-business.be
 2. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Brussel bevoegd, tenzij de wet anders voorschrijft.
 3. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de activiteiten van Kristel Van Belle – Soul Business.